CHUYÊN MỤC

Phổ biến giáo dục pháp luật > Thông tin PBGDPL > Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉ

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020

25/05/2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, được Ban Dân tộc tỉnh triển khai thực hiện kịp thời. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm như: Tổ chức Hội nghị tập huấn, cấp phát tài liệu tuyên truyền,… đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.


Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số như: Kế hoạch số 5762/KH-UBND ngày 17/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 4155/KH-UBND ngày 30/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 912/KH-UBND ngày 04/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc, thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Ban Dân tộc tỉnh ban hành các văn bản: Quyết định số 66/QĐ-BDT ngày 10/02/2020 của Ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn tỉnh năm 2020; Quyết định số 64/QĐ-BDT, ngày 10/02/2020 của Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh năm 2020; Quyết định số 65/QĐ-BDT ngày 10/02/2020 của Ban Dân tộc tỉnh về, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh năm 2020; Kế hoạch số 138/KH-BDT ngày 04/3/2020 của Ban Dân tộc tỉnh về tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2020.
Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Y tế; xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê; xã Đất Bằng, huyện Krông Pa tổ chức 02 lớp tập huấn tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số cho khoảng 100 người tham gia
Tuy nhiên, Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên đến nay nhiều chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Ban Dân tộc tỉnh vẫn chưa triển khai thực hiện được
Trong 6 tháng cuối năm 2020, Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 5762/KH-UBND ngày 17/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020”; Kế hoạch số 4155/KH-UBND ngày 30/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2021”; Kế hoạch số 912/KH-UBND ngày 04/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc, thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”; Kế hoạch số 138/KH-BDT ngày 04/3/2020 của Ban Dân tộc tỉnh về tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2020

OtherCopyright © 2016 Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Kpă Đô - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai 
Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269)3716829 - Fax: (0269)3716829 - Email: bdt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai