CHUYÊN MỤC

Phổ biến giáo dục pháp luật > Thông tin PBGDPL > Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉ

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2020

09/11/2020

Trong năm 2020, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, được Ban Dân tộc tỉnh triển khai thực hiện kịp thời. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm như: Tổ chức Hội nghị tập huấn, cấp phát tài liệu tuyên truyền,… đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.


Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số như: Kế hoạch số 5762/KH-UBND ngày 17/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 4155/KH-UBND ngày 30/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 912/KH-UBND ngày 04/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc, thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Dân tộc tỉnh ban hành các văn bản: Quyết định số 66/QĐ-BDT ngày 10/02/2020 của Ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn tỉnh năm 2020; Quyết định số 64/QĐ-BDT, ngày 10/02/2020 của Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh năm 2020; Quyết định số 65/QĐ-BDT ngày 10/02/2020 của Ban Dân tộc tỉnh về, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh năm 2020; Kế hoạch số 138/KH-BDT ngày 04/3/2020 của Ban Dân tộc tỉnh về tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2020.

1. Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ
- Phối hợp với trường Dân tộc nội trú huyện Krông Pa và Ia Pnôn huyện Đức Cơ triển khai thực hiện 02 Mô hình hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới với 200 người tham dự.
- Tổ chức cấp phát 3.620 tờ rơi tuyên truyền về bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho các huyện, thị xã.
- Xây dựng và lắp đặt 04 cụm pano tuyên truyền bình đẳng giới trong vùng dân tộc thiểu số năm 2020 tại các huyện Kbang, Kông Chro, Đak Pơ và tiến hành sữa chữa 04 cụm pano tại các huyện Krông Pa, Đức Cơ, Phú Thiện, Ia Pa.
- Tổ chức 02 lớp tập huấn tuyên truyền về bình đẳng giới trong vùng DTTS với hơn 150 lượt người tham dự.

2. Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số" theo Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ
 - Phối hợp với xã Ia Tiêm - huyện Chư Sê và xã Đất Bằng - huyện Krông Pa triển khai tổ chức 02 Hội nghị sinh hoạt duy trì Mô hình điểm với 120 người tham dự. 
- Tiến hành sữa chữa 22 cụm pano tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các huyện Kbang, Chư Pưh, Chư Prông, Đức Cơ, Ia Grai, Chư Sê, Krông Pa, Kông Chro, Mang Yang, Đak Đoa, Ia Pa, Phú Thiện, Chư Păh.
- Tổ chức 6 lớp tập huấn tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong hôn nhân và tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống với 451 lượt người tham gia.

3. Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021” theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ
- Phối hợp với xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ; xã  Ia Rsai, huyện Krông Pa  triển khai 02 mô hình điểm phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số với 132 người tham dự.
- Tổ chức 4 lớp tập huấn phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số với 322 lượt người tham gia.

Năm 2021, Tiếp tục triển khai Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số" theo Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ về triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

OtherCopyright © 2016 Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Kpă Đô - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai 
Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269)3716829 - Fax: (0269)3716829 - Email: bdt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai