CHUYÊN MỤC

Giới thiệu > Quá trình hình thành và Phát triển
htpt.jpg
 

Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai từ ngày thành lập đến nay
 
         Năm 2004, thực hiện Nghị định 53/2004/NĐ-CP ngày 18/2/2004 của Chính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp; Thông tư  liên tịch 246/2004/TTLT-UBDT-BNV ngày 06/5/2004 của Liên bộ Uỷ ban Dân tộc - Bộ Nội vụ về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở địa phương. Ngày 21/12/2004 Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định 145/QĐ-UB về việc thành lập Ban Dân tộc tỉnh (Xem tại đây). Với chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ và quyền hạn được thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 246/2004/TTLT-UBDT-BNV ngày 06/5/2004 của Uỷ ban dân tộc - Bộ Nội vụ. Cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc gồm có: Trưởng ban và các Phó trưởng ban; Các phòng chuyên môn: Văn phòng; Phòng Chính sách, Phòng Thanh tra, Phòng Kế hoạch.

         Ngày 22/12/2014 Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 07/2014/TTLT-UBDT- BNV về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Ngày 27/8/2015 UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND, Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai. Với vị trí và chức năng là cơ quan chuyên môn ngang Sở thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 07/2014/TTLT-UBDT-BNV ngày 22/12/2014 của Ủy ban Dân tộc, Bộ Nội vụ.
Cơ cấu tổ chức Ban Dân tộc gồm:
- Lãnh đạo: Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban
- Các phòng chức năng tham mưu gồm có: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Chính sách -Kế hoạch; Phòng Tuyên truyền - Địa bàn.


         Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thực hiện Quyết định số 286/QĐ-UBND, ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh về cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban.  Ban Dân tộc đã tổ chức, sắp xếp lại bộ máy cơ quan:
 Đến ngày 02/7/2021, Cơ cấu tổ chức Ban Dân tộc gồm:
- Lãnh đạo: Trưởng ban và 02 Phó Trưởng ban
- Các phòng chức năng tham mưu gồm có: Văn phòng và Tuyên truyền địa bàn; Thanh tra; Phòng Chính sách -Kế hoạch;
 
Lãnh đạo Ban Dân tộc từ ngày thành lập đến nay: 

1. Đồng chí: Đinh Tiếk - Tỉnh Ủy viên - Trưởng Ban Dân tộc từ  tháng 12 năm 2004 đến tháng 8 năm 2006. Các phó Trưởng ban: Nguyễn Khoa Lai, Nguyễn Thanh Hồng, Nguyễn Văn Thưởng.

2. Đồng chí: Nguyễn Khoa Lai - Trưởng Ban Dân tộc từ tháng 8 năm 2006 đến tháng 4 năm 2014. Các phó Trưởng ban: Nguyễn Văn Thưởng, Võ Văn Dũng, Kpă Đô, Trần Thị Lý.

3. Đồng chí: Nguyễn Đình Tiến - Tỉnh Ủy viên - Trưởng Ban Dân tộc từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 8 năm 2015. Các phó Trưởng ban:  Kpă Đô, Võ Văn Dũng, Trần Thị Lý.

4. Đồng chí: Kpă Đô - Trưởng Ban Dân tộc từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 10 năm 2018. Các phó Trưởng ban:  Võ Văn Dũng, Huỳnh Kim Đồng, Nguyễn Văn Hạnh

5. Đồng chí: Kpă Đô - Trưởng Ban Dân tộc từ tháng 10 năm 2018 đến nay. Các phó Trưởng ban: Huỳnh Kim Đồng, Nguyễn Văn Hạnh

 
         Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Uỷ ban Dân tộc, của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự phối kết hợp các Sở, ban, ngành của tỉnh và sự nổ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở.  Ban Dân tộc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các chính sách Dân tộc của Đảng và Nhà nước được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi vùng dân tộc thiểu số tỉnh nhà. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch đúng hướng, sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, từng bước nâng cao thu nhập cho đồng bào các dân tộc ở các xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; các ngành dịch vụ phát triển đa dạng, có chuyển biến tích cực cả về quy mô, cơ cấu và chất lượng; không còn hộ đói, hộ nghèo giảm mạnh. Hệ thống kết cấu hạ tầng cơ sở như trụ sở UBND xã, trường học, trạm y tế, nhà văn hoá thôn, điểm bưu điện văn hoá và mạng lưới điện quốc gia được quan tâm đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố, đồng bộ. 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã, 100% số xã có điện lưới quốc gia, 100% hộ thuộc xã ĐBKK được cấp thẻ bảo hiểm Y tế kịp thời,100% số xã có trạm y tế. Nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới.
 
         Trong suốt những năm qua, Cơ quan làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở cùng với cán bộ làm công tác dân tộc ở các Ban, ngành đoàn thể như: Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, Phụ nữ, Thanh niên, Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng, Thông tin truyền thông, Văn hoá thể thao,... luôn đi sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, kịp thời tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cấp để xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, xoá đói giảm nghèo ở vùng dân tộc miền núi, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao và có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Với những thành tích đạt được Ban Dân tộc đã được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương lao động hạng nhì, nhiều lần được Uỷ ban Dân tộc, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc và bằng khen; Nhiều tập thể, cá nhân trong hệ thống công tác dân tộc của tỉnh đã được Uỷ ban Dân tộc, UBND tỉnh tặng bằng khen.
 
          Phát huy truyền thống 70 năm công tác dân tộc, Ban Dân tộc Gia Lai tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV đề ra, phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển./.
Tiểu sử tóm tắt của Lãnh đạo Ban
1. Đ/c Kpă Đô- Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

+ 9/1992-8/1993: Công tác tại Ban Dân tộc Tỉnh ủy Gia Lai
+ 10/2000-3/2001: Huyện ủy viên - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Chư Păh
+ 4/2001-4/2004: Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Păh
+ 5/2004-5/2006: UVBTV Huyện ủy -Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Chư Păh
+ 6/2006-9/2015:Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai
+ 9/2015 đến nay: Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai
2. Đ/c Huỳnh Kim Đồng - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh
5/1999-9/2006: Chuyên viên Sở Kế hoạch - ĐT tỉnh Gia Lai
+ 10/2006-12/2008: Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Sở Kế hoạch - ĐT tỉnh Gia Lai
+ 01/2009-5/2009: Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Thẩm định và Giám sát Đầu tư - Sở Kế hoạch - ĐT tỉnh Gia Lai
+ 5/2009-4/2012: Trưởng phòng Thẩm định và Giám sát Đầu tư - Sở Kế hoạch - ĐT tỉnh Gia Lai
+ 5/2012-7/2013: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - ĐT tỉnh Gia Lai
+8/2013-4/2018: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai
+ 4/2018 đến nay: Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai

3. Đ/c  Trường Trung Tuyến - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh
+ 10/2004-6/2006: Giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
+ 7/2006-6/2009: Giáo viên Tổng phụ trách Đội TNTP HCM Trường PTDTNT huyện Đak Pơ
+ 7/2009-5/2011: Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM huyện Đak Pơ.
+ 6/2011-4/2012: Quyền Bí thư Đoàn TNCS HCM huyện Đak Pơ.
+ 5/2012-9/2014: Bí thư 
Đoàn TNCS HCM huyện Đak Pơ.
+ 10/2014-6/2020: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Yang Bắc, kiêm Bí thư Chi bộ Quân sự thuộc Đảng ủy xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. Đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, Đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
+ 7/2020-8/2020: Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
+ 8/2020-8/2021: UVBTV Huyện ủy Đak Pơ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đak Pơ, Bí thư chi bộ Tổ chức - Kiểm tra trực thuộc Huyện ủy Đak Pơ. Đại biểu HĐND tỉnh khóa II, Đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
+ 8/2021 đến nay: Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai

 

OtherCopyright © 2016 Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Kpă Đô - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai Chung nhan Tin Nhiem Mang
Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269)3716829 - Fax: (0269)3716829 - Email: bdt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai