CHUYÊN MỤC

Chức năng và Nhiệm vụ

01/04/2016

Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng và Tuyên truyền địa bàn Ban Dân tộc

Chức năng và Nhiệm vụ
         
          1. Chức năng: 
         
Văn phòng và Tuyên truyền địa bàn có chức năng tham mưu cho Trưởng ban về công tác tổ chức, cán bộ; thi đua-khen thưởng; cải cách hành chính; tổng hợp và hành chính quản trị, là người phát ngôn của Ban, là đầu mối trong hoạt động quản lý, phối hợp với các phòng chuyên môn của Ban tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao, phối hợp với các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Ban giúp Lãnh đạo Ban tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ theo sự phân công của Lãnh đạo Ban Dân tộc.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Tổng hợp, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Lãnh đạo Ban; đôn đốc, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đã được Lãnh đạo ban phê duyệt.
- Thu thập, xử lý, quản lý và sử dụng thông tin để xây dựng các báo cáo tổng hợp theo định kỳ, chuyên đề, đột xuất của Ban.
- Thực hiện nhiệm vụ tư vấn văn bản cho Lãnh đạo Ban, chịu trách nhiệm về tính pháp lý, kỹ thuật soạn thảo văn bản của cơ quan ban hành theo quy định của Nhà nước; tổ chức rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Ban theo ngành; tổ chức quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác lưu trữ cơ quan theo quy định pháp luật.
- Thực hiện nhiệm vụ thư ký tổng hợp các cuộc họp, làm việc, dự thảo thông báo kết luận của Lãnh đạo Ban.
- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, của ngành.
- Tổ chức thực hiện công tác thi đua – khen thưởng và kỷ luật của Ban và của ngành (là Thường trực Hội đồng thi đua- khen thưởng và kỷ luật của cơ quan và của ngành).
- Thực hiện nhiệm vụ công tác tài chính và tài sản của cơ quan; xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan; Quản lý, giám sát các nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan theo đúng chế độ tài chính, kế toán và các quy định hiện hành của Nhà nước; quản lý và đảm bảo cơ sở vật chất, các trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho hoạt động của cơ quan
- Tổ chức giao tiếp, đối nội, đối ngoại của cơ quan; chủ trì phối hợp với các phòng thuộc Ban tiếp đón, thăm hỏi, tổ chức các cuộc thăm quan, du lịch cho đồng bào các DTTS.
- Chủ trì tham mưu tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp của tỉnh theo định kỳ.
- Thực hiện công tác thường trực, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai, bảo mật nội bộ, vệ sinh môi trường của cơ quan.
- Thường trực về thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, Quản trị mạng, trang thông tin điện tử của Ban; theo dõi việc chấp hành kỷ luật lao động, trật tự, kỷ cương hành chính theo nội quy, quy chế của cơ quan.
        - Phối hợp với các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Ban tham mưu Lãnh đạo Ban trình HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo điều hành liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc; tham mưu xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác dân tộc thuộc lĩnh vực phòng được phân công theo dõi.
         - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất; tham mưu lãnh đạo Ban tổ chức sơ kết, tổng kết chương trình, chính sách; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng Dân tộc các huyện, thị xã, thành phố. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả các chính sách dân tộc; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc.
          - Theo dõi, từng bước cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật, nắm bắt tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về lĩnh vực của Phòng  Tuyên truyền – Địa bàn theo dõi, quản lý.
​          - Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao, Trưởng phòng (hoặc tương đương) có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện; đồng thời, quán triệt và phân công nhiệm vụ cụ thể từng cán bộ, công chức, lao động trong phòng. Đối với công việc có liên quan nhiều phòng, nhiều cơ quan, đơn vị, thì Trưởng phòng (hoặc tương đương) có trách nhiệm phối hợp giải quyết công việc trước khi trình Lãnh đạo ban phê duyệt.
          - Tham mưu thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động thuộc các lĩnh vực công tác dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đề xuất cơ chế, chính sách hoạt động tuyên truyền, vận động trong lĩnh vực công tác dân tộc, tham mưu Trưởng ban trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện; định hướng hoạt động tuyên truyền trong lĩnh vực công tác dân tộc đối với các cơ quan, đơn vị và các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Dân tộc.

​         - Thực hiện, theo dõi, quản lý và kiểm tra thực hiện việc cấp báo, tạp chí, cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; biên soạn các tài liệu tuyên truyền đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
​         - Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Dân tộc tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tuyên truyền; ôn lại truyền thống lịch sử các ngày lễ, tết của dân tộc, đất nước, kỷ niệm ngày thành lập ngành.
​         - Phối hợp với các phòng có liên quan của cơ quan và các sở, ban, ngành tuyên tuyền phổ biến các các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chính sách dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
​         - Nghiên cứu, đề xuất việc sưu tầm tư liệu, hiện vật phục vụ xây dựng Phòng truyền thống của Cơ quan công tác dân tộc tỉnh tham mưu Trưởng ban trình UBND tỉnh quyết định và tổ chức thực hiện.
​         - Thường xuyên theo dõi nội dung thông tin báo chí liên quan đến công tác dân tộc; kiểm tra nội dung, thông tin đăng trên website bdtgialai.gov.vn để tham mưu, báo cáo Trưởng ban xử lý kịp thời những nội dung thông tin chưa phù hợp.
​         - Chính sách cử tuyển học sinh dân tộc thiểu số vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dân tộc nội trú và tuyển dụng sinh viên dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng vào làm việc tại các cơ quan nhà nước.
​         - Tham mưu tổ chức Đoàn thăm, tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền, các ngày lễ, hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Thăm, chúc tết Nguyên đán; thăm, tặng quà nhân dịp các ngày tết, lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời đồng bào dân tộc thiểu số khi gặp thiên tai, tai nạn,…
​         - Tham mưu tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện; đồng thời, báo cáo định kỳ, đột xuất thuộc lĩnh vực phụ trách theo yêu cầu của lãnh đạo Ban, của tỉnh và Trung ương.
​         - Tham mưu theo dõi, rà soát, thực hiện công  tác phân định xã khu vực I, II, III vùng dân tộc thiểu số và miền núi; phân định xã vùng cao, miền núi.
​         - Tham mưu xử lý các vấn đề liên quan: thành phần dân tộc, tên gọi, chữ viết, phong tục tập quán.
​         - Tiếp nhận và trực tiếp chỉ đạo, tham mưu lãnh đạo Ban tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, cụ thể như sau:
​         + Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.
​         + Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020” theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ
​         + Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”; (4)Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021” theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg, ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ;
​         +  Xây dựng hệ thống thông tin dự liệu công tác dân tộc tỉnh Gia Lai
​      +  Chính  sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
​         Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
​         + Điều tra thực trạng kinh tế-xã hội 53 dân tộc thiểu số
​       + Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc theo Thông tư 02/2018/TT-UBDT; (10) Phối hợp các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Ban tham mưu lãnh đạo Ban tổ chức Đại hội dân tộc thiểu số cấp huyện và cấp tỉnh.
            m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

OtherCopyright © 2016 Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Kpă Đô - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai 
Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269)3716829 - Fax: (0269)3716829 - Email: bdt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai