CHUYÊN MỤC

Giới thiệu > Các phòng chuyên môn > Phòng Chính Sách - Kế hoạch > Chức năng, nhiệm vụ Phòng Chính sách - Kế hoạch

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Chính sách - Kế hoạch

01/01/2019

A. Chức năng
Chức năng của Phòng Chính sách - Kế hoạch phối hợp với các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Ban giúp Lãnh đạo Ban tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ theo sự phân công của Lãnh đạo Ban Dân tộc.
B. Nhiệm vụ
I. Nhiệm vụ chung của phòng:
- Phối hợp với các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Ban tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo điều hành liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc; tham mưu xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác dân tộc thuộc lĩnh vực phòng được phân công theo dõi.
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất; tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết các chương trình, chính sách; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng Dân tộc các huyện, thị xã; thành phố thuộc lĩnh vực phân công.
- Theo dõi, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, nắm bắt tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật thuộc lĩnh vực phòng theo dõi, quản lý và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.
- Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao, Trưởng phòng (hoặc tương đương) có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện; đồng thời, quán triệt và phân công nhiệm vụ cụ thể từng cán bộ, công chức, lao động trong phòng. Đối với công việc có liên quan nhiều phòng, nhiều cơ quan, đơn vị, thì Trưởng phòng (hoặc tương đương) có trách nhiệm phối hợp giải quyết công việc trước khi trình Lãnh đạo ban phê duyệt.
II. Nhiệm vụ cụ thể Phòng Chính sách – Kế hoạch:
- Tham mưu triển khai và báo cáo kết quả thực hiện các chính sách thuộc lĩnh vực phòng được phân công theo dõi.
- Tham mưu các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ đặc thù cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Đồng thời, theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án về chính sách hỗ trợ và các văn bản, quyết định của Thủ tướng Chính phủ do phòng tham mưu triển khai thực hiện.
- Phối hợp các phòng tham mưu tổ chức Đại hội dân tộc thiểu số.
- Tham mưu triển khai thực hiện các chương trình, chính sách, kế hoạch, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn thuộc các lĩnh vực: kế hoạch đầu tư; xây dựng; khoa học công nghệ; tài nguyên, môi trường; hợp tác quốc tế.
- Chủ trì tham mưu thực hiện công tác xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn của ngành; hàng năm xây dựng kế hoạch các nguồn vốn đầu tư thực hiện các chương trình, dự án chính sách dân tộc do Ban Dân tộc quản lý. Phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh phân bổ kế hoạch nguồn vốn các chương trình, chính sách dân tộc cho các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.
- Nghiên cứu, đề xuất các mô hình thí điểm hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội hỗ trợ cho đồng bào DTTS vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới làm cơ sở phát triển nhân rộng.
- Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nguồn vốn đầu tư các chương trình, dự án, đề án được phân công phụ trách.
- Cụ thể: Tiếp nhận và trực tiếp tham mưu Lãnh đạo Ban thực hiện các chính sách dân tộc như:
+ Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016.
+ Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg, ngày 06/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
+ Chính sách cấp phát thẻ BHYT cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh
+ Phối hợp các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Ban tham mưu lãnh đạo Ban tổ chức Đại hội dân tộc thiểu số cấp huyện và cấp tỉnh.
+ Quyết định số 449/QĐ-TTg, ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt công tác dân tộc đến năm 2020.
+ Quyết định số 1157/QĐ-TTg, ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
+ Quyết định số 2214/QĐ-TTg, ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chinh phủ về Đế án tăng cường hợp tác Quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế xã họi vùng đồng bào dân tộc.
+ Chương trình 135.
- Thực hiện một số nhiệm vụ, chính sách dân tộc khác do lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh giao  

OtherCopyright © 2016 Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Kpă Đô - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai 
Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269)3716829 - Fax: (0269)3716829 - Email: bdt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai