CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin tổng hợp > ĐẨY MẠNH PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

ĐẨY MẠNH PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

19/10/2022

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có văn bản số 2359/UBND-KTTH gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 5-10-2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. ​


images3196498___u_t__c_ng_1-(1).jpg
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy

Theo đó, UBND tỉnh đã giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định 504/QĐ-UBND ngày 11-8-2021 (nguồn vốn ngân sách địa phương) và Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 21-9-2021 (nguồn vốn ngân sách Trung ương) với tổng số vốn là 18.259,094 tỷ đồng; Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 19-7-2022 (vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia) với tổng số vốn là 3.585,296 tỷ đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục bám sát và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và phương hướng phát triển kinh tế-xã hội đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thông qua và Chương trình số 1370/CTr-UBND ngày 21-9-2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30-8-2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10-8-2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 5 năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, kiên quyết không dàn trải, manh mún, chia cắt, tập trung vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các vùng động lực, các dự án lớn, kết nối liên vùng, các dự án quan trọng, cấp thiết của địa phương để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.
 
Bên cạnh đó, tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan chuyên môn, cơ quan chuẩn bị đầu tư dự án, thẩm định dự án. Nâng cao chất lượng công tác lựa chọn tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án. Thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, bảo đảm chất lượng.

Ngoài ra, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để có thể triển khai thực hiện ngay sau khi được giao kế hoạch vốn theo quy định và bảo đảm tiến độ thực hiện dự án được phê duyệt và chất lượng theo yêu cầu. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để bảo đảm thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
 
Đối với 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành ngay việc phân bổ và giao chi tiết kế hoạch vốn hỗ trợ của ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương; hoàn thiện các thủ tục phê duyệt dự toán chi tiết, phê duyệt dự án đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, hoạt động của các Chương trình mục tiêu quốc gia.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Lao động Thương binh-Xã hội và Ban Dân tộc tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.
 
Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, rà soát từng dự án, đặc biệt là các dự án khởi công mới, kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, phạm vi, quy mô từng dự án theo đúng quy hoạch, định hướng, mục tiêu đã được duyệt, bảo đảm hiệu quả đầu tư, kết quả đầu ra của từng dự án. ​
Theo gialai.gov.vn

OtherCopyright © 2016 Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Kpă Đô - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai 
Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269)3716829 - Fax: (0269)3716829 - Email: bdt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai