CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin hoạt động Ban Dân tộc > Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2020 và kế hoạch, nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2021

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2020 và kế hoạch, nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2021

15/11/2020

Năm 2020, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng ĐBDTTS được giữ vững, ổn định, không để xảy ra những vụ việc phức tạp gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Dịch bệnh Covid -19, bạch hầu diễn biến phức tạp, Ban Dân tộc phối hợp với các Sở, ban, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền vận động bà con ĐBDTTS triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên về công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19, bạch hầu không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Cuối tháng 10/2020, bão số 9 gây mưa to, gió lớn làm tốc mái nhà, trạm y tế, trường học, ngập úng ở các vùng trũng hư hại các loại cây trồng ngắn ngày ảnh hưởng rất đến đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh nhất là vùng ĐBDTTS, ngay khi bão số 9 đi qua Ban Dân tộc phối hợp với cấp ủy địa phương kịp thời thống kê tình hình thiệt hại do bão số 9 gây ra trong vùng ĐBDTTS tổng hợp báo cáo về Uỷ ban Dân tộc, UBND tỉnh theo dõi chỉ đạo, chia sẽ những khó khăn, mất mát với các hộ gia đình bị thiệt hại.


Untitled-(1).png
Hội nghị tập huấn Chương trình 135 tại huyện

 
1. Quyết định số 45/QĐ-TTg, ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ:
Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc “cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2019-2021, Ban Dân tộc tỉnh  phối hợp với Bưu điện tỉnh cấp được 19 đầu báo, tạp chí, khoảng 400.401 ấn phẩm cho vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, đạt 100% kế hoạch.

2. Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg:
 Năm 2020, tổng số NCUT được UBND tỉnh phê duyệt 955 người, kế hoạch vốn giao là 851 triệu đồng (trong đó: NSTW 662 triệu đồng, NSĐP 189 triệu đồng), do kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên (10% nguồn NSĐP) kinh phí thực hiện năm 2020 là 838,4 triệu đồng, đến nay đã thực hiện: 838,4 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch( ) 

3. Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021” theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ: 
 Kế hoạch vốn thực hiện Đề án năm 2020 là 639 triệu đồng (NSĐP), cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên (10% nguồn NSĐP) và nguồn kinh phí năm 2020 không thực hiện, chi không hết thì tổng kinh phí thực hiện năm 2020 là 496,4 triệu đồng; tổng kinh phí đã thực hiện là 496,4  triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch( ).

4. Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020” theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ:
 Kế hoạch vốn thực hiện Đề án năm 2020 là 1.194 triệu đồng (NSTW là 280 triệu đồng, NSĐP là 914 triệu đồng). Tuy nhiên, do kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên (10% nguồn NSĐP) và nguồn kinh phí năm 2020 không thực hiện, chi không hết thì tổng kinh phí thực hiện năm 2020 là 907,7 triệu đồng; tổng kinh phí đã thực hiện là 907,7 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch( )

5. Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”:
 Kế hoạch vốn thực hiện năm 2020 là 657 triệu đồng (NSĐP); Tuy nhiên, do kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên (10% nguồn NSĐP) thì tổng kinh phí thực hiện năm 2020 là 613,2 triệu đồng; tổng kinh phí đã thực hiện là 613,2  triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch( )

6. Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016
Tổng kinh phí giao năm 2020: 1.742 triệu đồng thực hiện hỗ trợ cho các huyện còn khó khăn và có nhiều hộ thiếu nước sinh hoạt so với các huyện khác, gồm có 5 huyện: Kông Chro, Chư Prông, Ia Pa, Krông Pa và Mang Yang. Thực hiện đến 31/12/2020 ước đạt 100% kế hoạch.

7. Công bố kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 
Kinh phí thực hiện 168 triệu đồng dùng để biên soạn ấn phẩm và tổ chức Hội nghị công bố kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia lai. Thực hiện đến 31/12/2020 ước đạt 100% kế hoạch.

8. Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức viên chức giai đoạn 2018-2025”
Ban Dân tộc đã phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 14.693 triệu đồng (UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 1463/KH-UBND ngày 15/7/2020). Ban Dân tộc đã tham mưu UBND tỉnh Tờ trình xin Trung ương phân bổ kinh phí triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2025. 
 
9. Chương trình 135
9.1. Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn
9.1.1. Hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng: 
- Vốn kế hoạch năm 2020: 121.800 triệu đồng; Trong đó:
+ Vốn Ngân sách TW:    110.727 triệu đồng;
+ Vốn đối ứng của tỉnh:      11.073 triệu đồng;
  Ngoài ra còn có vốn huy động dân đóng góp:  2.343 triệu đồng.
 Nguồn vốn này được phân bổ cho: 65 xã ĐBKK và 238 thôn, làng ĐBKK; cụ thể:
+ Đầu tư các xã ĐBKK là: 69.440 triệu đồng, trong đó NSTW: 63.127 triệu; NSĐP: 6.313 triệu đồng.
+ Đầu tư cho các thôn, làng ĐBKK là: 52.360 triệu đồng, trong đó NSTW: 47.600 triệu đồng; NSĐP: 4.760 triệu đồng.
Đối với các xã, thôn, làng đã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135: Hiện nay, UBND huyện, thị xã đang chuẩn bị các thủ tục để tiến hành đầu tư (vốn đầu tư 01 xã ĐBKK và 83 thôn, làng ĐBKK)
Hiện UBND các huyện triển khai thực hiện đầu tư xây dựng tại các xã, thôn, làng còn lại với tổng đầu tư xây dựng 181 công trình, trong đó: Giao thông 148 CT; Nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa 18 CT; Công trình giáo dục 08 CT; Nước sinh hoạt 06 CT; hệ thống điện 01 CT. Đến nay, các công trình đã hoàn thành đạt 100% KH, kết quả giải ngân đạt trên 80% KH.
9.1.2. Hoạt động duy tu bảo dưỡng:
- Vốn kế hoạch năm 2020: 8.999 triệu đồng; trong đó:        
+ Vốn Ngân sách TW:     8.181 triệu đồng;
+ Vốn đối ứng của tỉnh:        818 triệu đồng.
UBND các huyện đang chỉ đạo UBND các xã tiến hành làm các thủ tục đầu tư và tổ chức triển khai thi công công trình. Tổng số công trình được duy tu, sửa chữa nhỏ là 50 CT, trong đó: Giao thông: 32 CT; Nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng: 10 CT; Giáo dục: 5 CT; Nước sinh hoạt: 3 CT. Đến nay, các công trình đã hoàn thành đạt 100% KH, kết quả giải ngân đạt trên 90% KH, ước cuối năm giải ngân đạt 100% KH.
9.2. Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản ĐBKK 
Vốn kế hoạch giao năm 2020 là: 34.278 triệu đồng; trong đó:
+ Ngân sách trung ương bố trí:    31.162 triệu đồng;
+ Ngân sách địa phương bố trí:      3.116 triệu đồng.
Vốn đã phân bổ là: 29.452 triệu đồng; trong đó:
+ Ngân sách trung ương bố trí:    26.775 triệu đồng;
+ Ngân sách địa phương bố trí:      2.677 triệu đồng.
- Kinh phí hỗ trợ cho các dự án phát triển sản xuất, mô hình giảm nghèo:
+ Đối với xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới: 20.927 triệu đồng (hỗ trợ cho 65 xã thuộc 14 huyện).
+ Đối với thôn, làng đặc biệt khó khăn: 8.525 triệu đồng (hỗ trợ cho 155 thôn, làng thuộc 14 huyện).
Đối với các xã, thôn, làng đã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135: Hiện nay, UBND huyện, thị xã đang chuẩn bị các thủ tục để tiến hành đầu tư.
UBND các xã, thị trấn đã triển khai hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn 14 huyện, bao gồm các hạng mục: giống cây trồng các loại; bò giống; phân bón các loại và các hạng mục khác: dê giống, heo giống, thuốc BVTV, máy cắt cỏ, dụng cụ làm chuồng bò, thức ăn cho bò, máy phun thuốc sâu..., thực hiện đạt 100% KH, kết quả giải ngân đạt trên 90% KH, ước cuối năm giải ngân đạt 100% KH.
9.3. Tiểu dự án 3: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu; thôn bản ĐBKK 
- Vốn phân kế hoạch năm 2020 là: 6.299 triệu đồng; trong đó:
+ Vốn Ngân sách TW:                5.726 triệu đồng;
+Vốn đối ứng của tỉnh:                     573 triệu đồng. Cụ thể:
+ Hoạt động nâng cao năng lực do cấp tỉnh thực hiện là: 2.123 triệu đồng;
+ Hoạt động nâng cao năng lực do cấp huyện thực hiện là: 4.176 triệu đồng.
*  Đối với cấp tỉnh: UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở năm 2020 (13 lớp tập huấn và 03 đợt đi tham quan học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh). Hiện Ban đã tổ chức xong 04/13 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2020. Dự kiến cuối năm đạt 100 % KH.
* Đối với cấp huyện: 10/14 huyện đã tổ chức xong tập huấn, ước cuối năm đạt 100% KH.

Năm 2020, tình hình dịch bệnh, mưa lũ gây thiệt hại nặng nề nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ủy ban dân tộc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành, cấp ủy chính quyền cơ sở, Ban Dân tộc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao đạt 100% kế hoạch đề ra.
Chính sách đối với người có uy tín đã triển khai kịp thời, không những về mặt vật chất mà còn động viên về mặt tinh thần cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong những lúc người uy tín gặp hoạn nạn, ốm đau... Nhằm động viên, khích lệ và nâng cao hơn nữa vai trò gương mẫu, đi đầu của những người có uy tín tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở các huyện; tích cực tham gia lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh vào những năm tiếp theo.
Các Hội nghị tập huấn tuyên truyền triển khai về những hậu quả, hệ lụy do kết hôn sớm và kết hôn cận huyết thống mang lại. Cán bộ tham gia các Đề án, cũng như người dân đã nhận thức được vai trò của mỗi cá nhân trong công tác ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống để góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực; góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Chương trình 135 được đầu tư góp phần nâng cao đời sống người dân, từng bước được cải thiện thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đặc biệt khó khăn; quan tâm đầu tư phát triển nguồn nhân lực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, ổn định tình hình an ninh – chính trị trật tự an toàn xã hội.
Việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Gia Lai đảm bảo tích hợp thông tin, cơ sở dữ liệu điều tra 53 dân tộc; đồng thời điều tra, thu thập bổ sung thông tin, dữ liệu về các dân tộc trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở xây dựng chương trình, dự án đầu tư vùng ĐBDTTS một cách thiết thực và hiệu quả.

Căn cứ nguồn kinh phí Trung ương, tỉnh hỗ trợ cho các chính sách, đề án trong năm 2021 sẽ tiến hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm sau:
1. Đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến Nghị quyết số 120/2020/QH14, ngày 19/6/2020 của Quốc hộ về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030.
2. Phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch số 2225/KH-UBND, ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14, ngày 19/6/2020 của Quốc hộ về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030.
3. Tiếp tục đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện các chính sách đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016; Chỉ thị 49-CT/TW và Thông tri 01-TT/TU về tăng cường đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào DTTS.
4. Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.
5. Hoàn thiện Đề án kiện toàn, sắp xếp các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Ban theo Nghị quyết 18, 19, Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ trình UBND tỉnh, Sở Nội vụ xem xét cho ý kiến
6. Xây dựng kế hoạch Thanh tra năm 2021 và tiến hành thanh tra tại các huyện.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBDT giao.
8. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2020 và nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2021, Phối hợp với công đoàn cơ quan Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị các bộ công chức năm 2021.
 
 

OtherCopyright © 2016 Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Kpă Đô - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai 
Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269)3716829 - Fax: (0269)3716829 - Email: bdt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai