CHUYÊN MỤC

Giới thiệu > Các phòng chuyên môn > Thanh tra > VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC THANH TRA

VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC THANH TRA

20/06/2016

I. CÔNG TÁC THANH TRA:

1. Luật số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội về Luật Thanh tra (tải tại đây);

2. Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra (tải tại đây);

3. Thông tư số 05/2014/TT-TTCP, ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định về tổ chức hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra (tải tại đây);

4. Thông tư số 08/2015/TT-TTCP , ngày 15/12/2015 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy về Sổ nhật ký đoàn thanh tra (tải tại đây);

5. Thông tư số 05/2015/TT-TTCP, ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy về giám sát hoạt động của đoàn thanh tra (tải tại đây);

II. CÔNG TÁC TIẾP DÂN, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

1. Nghị quyết số 30/2004/QH11 ngày 15/6/2004 của Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước (tải tại đây);

2. Chỉ thị số 36/2004/CT-TTg ngày 27/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (tải tại đây);

3. Thông tư  số 01/2009/TT-TTCP ngày 15/12/2009 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy trình giải quyết tố cáo (tải tại đây);

4. Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ về Quy định Quy trình xử lý đơn khiếu
nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo (tải tại đây);
 
5. Thông tư số 07/2014/ TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ về Quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (tải tại đây);
 
6. Thông tư số 07/2011/TT-TTCP ngày 28/7/2011 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn quy trình tiếp công dân (tải tại đây);

7. Luật số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội về Khiếu nại (tải tại đây); 

8. Luật số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội về Tố cáo (tải tại đây);

9. Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Thanh tra Chính phủ - Bộ Tài chính về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (tải tại đây);

10. Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (tải tại đây);

11. Quyết định Số: 14/2012/QĐ-UBND, ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh GIa Lai về Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Gia Lai (tải tại đây);

12. Quyết định số: 2189/QĐ-TTCP ngày 09/4/2012 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Mẫu văn bản trong hoạt động rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài (tải tại đây);

13. Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại (tải tại đây);

14. Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo (tải tại đây);

15. Luật số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 của Quốc hội về Tiếp công dân (tải tại đây);

III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG:

1. Luật số 55/2005/QH11, ngày 29/11/2005 của Quốc hội khóa 11,  về Phòng, chống tham nhũng (tải tại đây);

1. Luật số 01/2007/QH12 ngày 04/8/2007 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng (tải tại đây);

2. Luật số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng (tải tại đây);

3. Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng (tải tại đây);

4. Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập (tải tại đây);

5. Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; công tác (tải tại đây);

6. Thông tư số 02/2014/TT-TTCP ngày 29/4/2014 của Thanh tra Chính phủ về Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ (tải tại đây);

7. Quyết định Số 768/QĐ-UBND, ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về Ban hành kế hoạch thực hện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh (tải tại đây);

8. Kế hoạch Số 33/KH-UBND, ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về Ban hành kế hoạch thực hện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (tải tại đây);

IV. CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN:

1. Thông tư số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Thanh tra Chính phủ về Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước (tải tại đây);

2. Quyết định 45/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước (tải tại đây);

3. Thông tư Liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24/12/2009 của Liên Bộ Nội vụ - Tài chính Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm (tải tại đây);

4. Thông tư số 02/2015/TT-TTCP ngày 16/03/2015của Thanh tra Chính phủ về Quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước​ (tải tại đây);

5. Thông tư liên tịch số 73/2015/TTLT-BTC-TTCP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ quy định chế độ quản lý, cấp phát trang phục đối với thanh tra viên, cán bộ, công chức viên chức làm việc tại các cơ quan Thanh tra Nhà nước (tải tại đây);


Đang tiếp tục cập nhật...
     Phòng Thanh tra  

OtherCopyright © 2016 Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Kpă Đô - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai 
Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269)3716829 - Fax: (0269)3716829 - Email: bdt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai